Standaarden, richtlijnen en protocollen

Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang om de kwaliteit van het werk te borgen. We volgen bewezen procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Hierin zijn de in Nederland algemeen geldende adviezen, zoals van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Ivoren Kruis en het Voedingscentrum, opgenomen.

Onderstaande richtlijnen en protocollen hanteren we binnen ons kwaliteitssysteem:
• Circulaire taakherschikking (IGZ, 2008)
• Gedragsregels voor tandartsen (NMT, 2000)
Gedragscode voor Mondhygiënisten, professionele standaard
• Richtlijn Infectie Preventie in de tandheelkundige praktijk (WIP, 2016)
• Paroprotocol (NVvP, 2012)
• Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie (NMT, 2005)
• Richtlijnen horizontale en verticale verwijzing (NMT, 2002)
• Richtlijn Periodiek mondonderzoek (UMC St. Radboud, 2007)
• Landelijke richtlijn preventie iatrogene Hepatitis B (RIVM, 2007)
• Besluit Stralingsbescherming (BS)
• Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (NMT, 2007/2013)
• European guidelines on radiation protection in dental radiology. (Europese commissie, 2004)
• Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (NMT, 2006/2013)
• Richtlijn mondzorg voor jeugdigen (NMT, NVVK, CBO, 2012)
• Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (KNMT, 2016)
• Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten (NVOI, 2012)
• Consensus report; Quality guidelines for endodontic treatment European Society of Endodontology (International Endodontic Journal, 2006)
• Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (NMT, 2006)
• Richtlijn samenwerking tandtechnicus (NMT, 2004)
• Richtlijn opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (NMT, 2012)

 

Daarnaast hebben we op meerdere deelterreinen eigen protocollen ontwikkeld. Dit zijn eenvoudige, heldere procedures waarin onze medewerker kwaliteit de teams traint en de praktijken van de juiste hulpmiddelen voorziet.

Kernprotocollen en protocollenboeken

Er zijn drie kernprotollen voor aspecten van de tandheelkunde:

  • Planning. Dit protocol betreft het plannen van afspraken, met richtlijnen voor bijvoorbeeld de maximale wachttijd in de wachtkamer.
  • Periodieke controle en patiëntendossier. Dit protocol geeft richtlijnen voor het bijhouden van het patiëntendossier en de uit te voeren handelingen bij een periodieke controle.
  • Infectiepreventie. Dit protocol bevat ondermeer richtlijnen voor het schoonmaken van de behandelkamers na ieder gebruik, richtlijnen voor schoonmaken en steriliseren van de instrumenten en richtlijnen voor het maken van röntgenfoto’s. Ook is er een praktische richtlijn voor het dagelijks toetsen van de werking van de autoclaven (stoomsterilisatoren).

Iedere medewerker kent de kernprotocollen; het hele team weet waar de vier protocollenboeken staan:

  • Deel 1: gevaarlijke stoffen. Per gebruikt tandheelkundig product wordt beschreven hoe gehandeld moet worden bij een calamiteit (bijvoorbeeld als een product in het oog komt).
  • Deel 2: sterilisatie, omloop en veiligheid. Er zijn protocollen voor het openen en sluiten van de praktijk, persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen, handhygiëne en het dragen van handschoenen, schoonmaken en steriliseren van de instrumenten, melding van infecties van medewerkers, vaccinatie hepatitis B, voorkomen, werkwijze en melding accidenteel bloedcontact, tandheelkundige behandeling van geïdentificeerde risicopatiënten, desinfectie van afdrukken en werkstukken, digitale röntgenopnamen, reiniging, desinfectie en sterilisatie, het toetsen van de autoclaven op een correcte werking, stralingshygiëne en hygiëneprotocollen voor de behandelkamers, sterilisatie- en techniekruimten, de balie en de kantine.
  • Deel 3: de balie. Dit zijn de personeelsprocotollen en de protocollen voor de dagelijkse praktische zaken zoals openen en sluiten, het telefoon- en ontvangstprotocol, de planning en patiëntendossiers.
  • Deel 4: tandheelkundige behandelingen. Dit zijn de protocollen voor periodieke controles, intakes en probleemgerichte consulten, het vaststellen van de conditie van het tandvlees (DPSI-score), anesthesie (verdovingen), preventieve mondzorg en tandheelkundige behandelingen zoals vullingen, kronen en bruggen, wortelkanaalbehandelingen en implantaten.

Uitleg en training

De processen worden samen ontwikkeld en continu verbeterd. Daardoor is er veel animo voor het invoeren en handhaven van protocollen. Door goede uitleg en training van het personeel worden de protocollen structureel correct uitgevoerd. Dit draagt bij aan acceptatie en langdurige gedragsverandering onder medewerkers.

Checklist tandartsenpraktijk

Aan de hand van de wetgeving, normen en actuele richtlijnen heeft Dental Clinics een checklist tandartsenpraktijk ontwikkeld. Met deze checklist controleren we wekelijks in de praktijken of de protocollen juist worden uitgevoerd.