Wet- en regelgeving

Bij ons staan veiligheid, kwaliteit en hygiëne voorop. Onze patiënten en teams moeten erop kunnen vertrouwen dat er veilig en hygiënisch gewerkt wordt en dat de kwaliteit van onze zorg goed is. Daarom hanteren wij strikt de huidige wet- en regelgeving voor mondzorgverleners. Ons team kwaliteit vertaalt deze wet- en regelgeving naar richtlijnen voor in de praktijk, zodat de teams er goed mee kunnen werken. Dit zijn o.a. de Wet BIG, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Kernenergiewet (KEW), het Besluit stralingsbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Standaarden, richtlijnen en protocollen

Om continu onze kwaliteit te ontwikkelen, volgen wij de richtlijnen van beroepsverenigingen en wetenschappelijke beroepsorganisaties in de mondzorg. De adviezen die wij hanteren zijn o.a. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Werkgroep Infectie Preventie, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Tandheelkunde, Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie, Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, het Ivoren Kruis en het Voedingscentrum. We gebruiken de onderstaande richtlijnen en protocollen binnen ons kwaliteitssysteem:

 • Circulaire taakherschikking tandartszorg (IGZ, 2008)
 • Gedragsregels voor tandartsen (KNMT, 2000)
 • Gedragscode voor mondhygiënisten, professionele standaard (NVM, 2008)
 • Praktijkrichtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016)
 • Protocol parodontale diagnostiek en behandeling (NVvP, 2012)
 • Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie (KNMT, 2005)
 • Richtlijnen horizontale en verticale verwijzing (KNMT, 2002)
 • Brochure “Voorwaarden voor samenwerken in de mondzorg” (KNMT, 2010)
 • Klinische Praktijkrichtlijnen Periodiek Mondonderzoek (UMC St. Radboud, 2007)
 • Landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B (RIVM, 2007)
 • Besluit Stralingsbescherming (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2013)
 • Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT, 2013)
 • European guidelines on radiation protection in dental radiology (Europese commissie, 2004)
 • European guidelines on Cone beam Computed Tomography (CBCT) for dental and maxilofacial radiology (Europese commissie, 2011)
 • Standpunt KNMT: CBCT in de mondzorg (KNMT, 2012)
 • De toepassing van de Cone beam Computed Tomography (CBCT) in de endodontologie (NVvE – Nederlandse Vereniging voor Endodontologie, 2012)
 • Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (KNMT, 2014)
 • Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (KNMT, NVvK, CBO, 2012)
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (KNMT, 2016)
 • Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten (NVOI, 2012)
 • Consensus report; Quality guidelines for endodontic treatment (European Society of Endodontology, NVvE – Nederlandse Vereniging voor Endodontologie, 2006)
 • Praktijkwijzer ‘WGBO in de praktijk’ (KNMT, 2006)
 • Praktijkrichtlijn Samenwerking tandarts-tandtechnicus (KNMT, 2004)
 • Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (KNMT, 2012)
 • Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Peri-implantaire Infecties (NVOI, 2015)
 • Richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak (NVOI, 2015)
 • Richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak (NVOI, 2015)
 • Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg (NZa, 2017)