Privacy

Privacyverklaring Dental Clinics Nederland B.V.

Wij respecteren uw privacy. Dental Clinics streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website www.dentalclinics.nl (hierna: website) en de daarop beschikbare diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk, in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en BSN. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub h en artikel 9 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juridische grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid. Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede behandeling uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening via de nieuwsbrief of per post. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruiken wij onder andere voor het bijhouden van uw medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling en het verbeteren van onze dienstverlening.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor de in deze privacyverklaring en in de cookieverklaring van Dental Clinics beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: WGBO). Naast de WGBO houden we, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Financiële gegevens, zoals betaalgegevens, bewaren wij conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het apparaat (zoals computer, tablet of mobiele telefoon) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.
Cookies zijn er in verschillende soorten. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. In onze cookieverklaring leest u welke soort cookies worden gebruikt en voor welke doeleinden. Ook kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Ga daarvoor naar dentalclinics.nl/cookies.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of aan een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken per e-mail of door telefonisch op te nemen. De contactgegevens van alle Dental Clinics praktijken vindt u hier dentalclinics.nl/tandarts. Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen maken wij bekend op www.dentalclinics.nl. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u daarover contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@dentalclinics.nl. Reageren per brief kan ook:

Dental Clinics Nederland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1700
1200 BS Hilversum