Patiëntendossier

Uw patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat onder andere uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, diagnoses en aantekeningen van uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens worden gebruikt voor uw behandeling, de behandeling van klachten, wetenschappelijk onderzoek, statistiek en onderwijs, intercollegiale toetsing/teamoverleg en kwaliteitsbewaking van de zorg. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging van uw gegevens

De gegevens in uw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier wordt uiteraard veilig opgeborgen zodat uw gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op verzoek van de patiënt over aan de nieuwe tandarts of aan de patiënt zelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is 

Inzage, aanvulling of vernietiging

Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heeft u als patiënt een aantal rechten met betrekking tot het patiëntendossier. Klik hier om te zien welke rechten u heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wet- en regelgeving

Inzake de patiëntendossiers werken we op basis van: